Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบโควตา มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบโควตา มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2565

มหาวิทยาลัย พะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด และโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1. โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

2. โครงการนักเรียนเรียนดีสู่นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

3. โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

4. โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะโรงเรียนในเขต อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก)

5. รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565

6. รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3) นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น

4) ต้องไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

5) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวันเปิดภาคการศึกษา ส่งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

6) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ครู) ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ำ 30 % ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศึกษาไม่ต่ำกว่า 30 %

การรับสมัครเข้าศึกษา

1) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท

ตามใบแจ้ง ชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัยโดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ

2) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได้2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเลือกเรียงลำดับสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก

หมายเหตุ: 1. นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกหลักสูตร/สาขาวิชา ในระบบรับสมัคร ด้วยตนเองได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

2. กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครเป็นเท็จมหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที และดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย

.

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ และข้อมูลคณะที่เปิดรับสมัคร   :   เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน

1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้

2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่

2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน มีค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 20

2.2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ำหนักตามสาขาวิชากำหนด

2.3) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) มีค่าน้ำหนักตามสาขาวิชากำหนดรวมกันแล้วนำค่าน้ำหนักคะแนนรวมทั้งสิ้นมาพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลำดับที่จากมากไปหาน้อย

ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: 1. ใช้ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) ของปีปัจจุบัน (ปี 2565)

2. มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียนของผู้สมัคร จากระบบ TCAS ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก

.

ขอบคุณข้อมูล   :  admission.up.ac.th/63/bachelor_Main

error: Content is protected !!