Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2565

มหาวิทยาลัย พะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2) เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3) เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป

5) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

6) ต้องไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

7) ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

8) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวันเปิดภาคการศึกษา ส่งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

9) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ครู) ต้องมีผลการสอบวัดความถนัด ทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ำ 30 % ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศึกษาไม่ต่ำกว่า 30%

หลักสูตร/สาขาวิชา และจำนวนรับ

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,998 คน ตามตารางแสดง รหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ และองค์ประกอบในการคัดเลือก

การรับสมัครเข้าศึกษา

สมัครผ่านเว็บไซต์ www. student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 และชำระค่าสมัครตามใบแจ้งการชำระเงินที่กำหนดไว้

หมายเหตุ: การรับสมัครเข้าศึกษาให้เป็นไปตามขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

.

ระเบียบการรับสมัคร และเกณฑ์คัดเลือก  :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     2 – 10 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล    :     admission.up.ac.th

error: Content is protected !!