Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2563

มหาวิทยาลัย พะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ

2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ

2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

**คุณสมบัติ และรายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านรายละเอียดได้ จากในระเบียบการ นะจ้ะ

.

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารรับสมัคร  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร    :    วันนี้ ถึง  16 มิถุนายน 2563

.

ขอบคุณข้อมูล     :   ฝ่ายรับเข้า ม.พะเยา

error: Content is protected !!