Press ESC to close

รับตรง แพทย์ / ทันตแพทย์ รอบโควตา มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2566

รับตรง แพทย์ / ทันตแพทย์ รอบโควตา มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2566

มหาวิทยาลัย พะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา

1.1 กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย สายสามัญ หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

1.2 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียน หรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั่วประเทศ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั่วประเทศ

2.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

2.4 ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

2.5 ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และโรคภาวะไตวายเรื้อรัง

2.7 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

2.8 มีทัศนคติที่ดี และมีความตั้งใจที่จะศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / แพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการที่เปิดในรอบนี้

1. โครงการนักเรียนเรียนดีสู่นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)

3. โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

4. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)

5. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track)

.

เอกสารการรับสมัคร โครงการต่างๆ    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     วันนี้ – 30 มีนาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.up.ac.th

error: Content is protected !!