Press ESC to close

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 100 อัตรา ประจำปี 2563

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 100 อัตรา ประจำปี 2563

สำนักงาน พิสูจน์หลักฐาน ตำรวจ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล ที่มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้
1. สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา (พฐ.1)
2. สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 20 อัตรา (พฐ.2)

ระยะเวลาการรับสมัคร   :    ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563

ช่องทางการสมัคร     :    สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่   www.policeadmission.org

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุระหว่าง 18 – 35 ปี
2. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
3. ถ้าเป็นเพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
4.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

อ่านรายละเอียดอื่นๆ    :     เอกสาร  !!!

 

ขอบคุณข้อมูล   :     www.policeadmission.org , ประกาศผลสอบ.com

error: Content is protected !!