สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 100 อัตรา ประจำปี 2563

สำนักงาน พิสูจน์หลักฐาน ตำรวจ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล ที่มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้
1. สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา (พฐ.1)
2. สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 20 อัตรา (พฐ.2)

ระยะเวลาการรับสมัคร   :    ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563

ช่องทางการสมัคร     :    สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่   www.policeadmission.org

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุระหว่าง 18 – 35 ปี
2. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
3. ถ้าเป็นเพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
4.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

อ่านรายละเอียดอื่นๆ    :     เอกสาร  !!!

 

ขอบคุณข้อมูล   :     www.policeadmission.org , ประกาศผลสอบ.com