Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio พระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ ) ประจำปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio พระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ ) ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ ) ได้ออกประกาศระเบียบการรับสมัคร ในโครงการต่างๆ รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

Active Recruitment ปีการศึกษา 2564

ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

คัดเลือกตรงประเภทเรียนดี

นักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2564

การรับนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564

โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2564

.

โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

1. ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้

1.1 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3)

1.2 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน

1.2.1 หน้าปก (ระบุคณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร)

1.2.2 ประวัติส่วนตัว

1.2.3 ประวัติการศึกษา

1.2.4 ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร

1.3 สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ)

1.4 เอกสารเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขของคณะ/ภาควิชา กำหนด

2. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

2.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

2.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

รับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563

หลักฐานการสมัคร

1. ผู้สมัครรวบรวมเอกสารการสมัคร ดังนี้

1.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) **กรุณาระบุด้านความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัคร มุมบนขวามือของใบสมัคร**

1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

1.3 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า)

.

**โครงการอื่นๆ รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย ต่อไป

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ   :     เอกสารการรับสมัคร   !!

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.kmutt.ac.th

error: Content is protected !!