Press ESC to close

โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา พระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ. ) ปี 2565

โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา พระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ. ) ปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ. ) ได้ประกาศโครงการที่จะเปิดรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการที่เปิดรับ

1. โครงการ Active Recruitment

2. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

3. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2)

4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู

5. โครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์”

6. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.

7. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

8. โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

9. โครงการรับนักศึกษาพิการ

10. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ)

11. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)

12. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT)

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. (ในบางโครงการ)

2. เป็นผู้ที่ประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ตามที่แต่ละโครงการกำหนด

.

รายละเอียดการรับสมัคร แต่ละโครงการ    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 มีนาคม 2565  (แต่ละโครงการอาจมีกำหนดการ ไม่เหมือนกัน)

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.kmutt.ac.th

error: Content is protected !!