Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 1 Portfolio พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ. ) ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 1 Portfolio พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ. ) ปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. ได้ออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในโครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 คณะต่างๆ โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัครในรอบนี้ ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โครงการเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําหนดคุณสมบัติเกณฑ์กลางไว้ ดังนี้ แต่ผลการคัดเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาควิชาฯ พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละภาควิชาฯ (ตามเอกสารแนบ)

1. จะต้องเป็นนักศึกษาภาคการเรียนสุดท้ายของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า

2. จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดท้ายของประกาศนียบัตรวิชาชีพมีค่าระดับคะแนน 2.75 ขึ้นไป (เต็ม 4.00)

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ ใช้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการพิจารณา

กำหนดการรับสมัคร   :  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 10 มกราคม 2565

.

2. โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเข้าศึกษาด้วย PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจพ.กรุงเทพมหานคร และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําหนดคุณสมบัติเกณฑ์กลางไว้ ดังนี้ แต่ผลการคัดเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาควิชาฯ พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละภาควิชาฯ (ตามเอกสารแนบ)

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. จะต้องมีคะแนน GPA ของผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00(เต็ม 4.00) * ณ วันที่สมัคร

3. คะแนนกลุ่มรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี) หรือเทียบเท่าเฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อยกว่า 2.75 (เต็ม 4.00) (พิจารณาแยกแต่ละกลุ่มวิชา) ในกรณีที่ไม่สามารถคิดแยกได้ให้ใ้ช้ค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชาต้องไม่น้อยกว่า 2.75 (เต็ม 4.00)

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติ จะใช้ผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการพิจารณา

5. ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้ 3 อันดับ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 สาขาเท่านั้นการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกําหนดเบื้องต้น ตามเอกสารแนบท้าย

*คะแนน GPA ขั้นต่ำของแต่ละสาขาอาจจะมากกว่า โปรดดูหลักเกณฑ์ในแต่ละสาขา

กำหนดการรับสมัคร   :   รอบที่ 1  วันที่ 1 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2564  ,  รอบที่ 2  วันที่ 25 ธันวาคม – 10 มกราคม 2565

.

3. โครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.

คุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. มีผลคะแนนตามที่คณะกำหนดไว้

3. เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง

4. อาศัยอยู่ในประเทศไทย สัญชาติไทย

กำหนดการรับสมัคร   :   1 ตุลาคม 2564 – 1 ธันวาคม 2564

.

4. โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

แบ่งออก เป็น 4 โควตาย่อย ดังนี้

4.1 โควตาเรียนดี

4.2 โควตา Portfolio

4.3 โควตาโรงเรียนเครือข่าย

4.4 โควตาสะเต็มศึกษา (STEM)

คุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. มีผลคะแนนตามที่คณะกำหนดไว้

3. เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง

4. อาศัยอยู่ในประเทศไทย สัญชาติไทย

5. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกำหนดเพิ่มเติม

กำหนดการรับสมัคร   :  1 ตุลาคม 2564 – 10 มกราคม 2565

.

5. โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

แบ่งเป็น โควตาย่อยต่างๆ ได้ดังนี้

5.1 โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6

5.2 โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.

5.3 โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.

5.4 โควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6

5.5 โควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.

5.6 โควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.

5.7 โควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6

5.8 โควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.

5.9 โควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.

5.10 โควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6

5.11 โควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.

5.12 โควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.

5.13โครงการโควตา MOU สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.

5.14 โครงการโควตา MOU สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.

5.15 โครงการต่อยอด ปวส.

คุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ระดับชั้น ปวช.

2. มีผลคะแนนตามที่คณะกำหนดไว้

3. เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง

4. อาศัยอยู่ในประเทศไทย สัญชาติไทย

5. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกำหนดเพิ่มเติม

กำหนดการรับสมัคร   :  1 ตุลาคม 2564 – 1 ธันวาคม 2564

.

6. โครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวช.(นักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.) และ ปวส.

แบ่งเป็น โควตาย่อยต่างๆ ได้ดังนี้

6.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 รับสมัครถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

6.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6

6.3 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. จากสถานศึกษาทั่วประเทศ

6.4 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. จากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

6.5 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. รับสมัครถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตามแต่ละโครงการ หรือ ระดับชั้น ปวช.

2. มีผลคะแนนตามที่คณะกำหนดไว้

3. เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง

4. อาศัยอยู่ในประเทศไทย สัญชาติไทย

5. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกำหนดเพิ่มเติม

กำหนดการรับสมัคร   :  1 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564

.

7. โครงการเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. และโควตาที่พิจารณาจาก PORTFOLIO ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง

แบ่งเป็นโควตาย่อยได้ 2 โควตา ดังนี้

โควตาเรียนดี  และโควตาที่พิจารณาจาก Portfolio ม.6

คุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตามแต่ละโครงการ หรือ ระดับชั้น ปวช.

2. มีผลคะแนนตามที่คณะกำหนดไว้

3. เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง

4. อาศัยอยู่ในประเทศไทย สัญชาติไทย

5. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกำหนดเพิ่มเติม

กำหนดการรับสมัคร   :  1 ตุลาคม 2564 – 1 ธันวาคม 2564

.

8. โครงการ PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

(1) เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

(2) เป็นผู้สำเรจจการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564 หรือคาดว่าจะสำเรจจการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชาในปีการศึกษา 2564

(3) เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

(4) ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ และกระทำความผิด

(6) ไม่เป็นโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

(7) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

(8) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(9) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรับสมัคร   :  1 ตุลาคม 2564 – 1 ธันวาคม 2564

.

9. โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2564 และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPA) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50

1.2 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

** คุณสมบัติทั่วไป คล้ายกับ โครงการที่ 8

กำหนดการรับสมัคร   :  1 ตุลาคม 2564 – 1 ธันวาคม 2564

.

10. โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565

** คุณสมบัติทั่วไป คล้ายกับ โครงการที่ 8

การสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ

2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในกรณีที่ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการภาควิชา และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

กำหนดการรับสมัคร   :  1 ตุลาคม 2564 – 1 ธันวาคม 2564

.

11. โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนานาชาติ

เกณฑ์การพิจารณา

1. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาระบบไทย

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

2. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาหลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติในประเทศ และต่างประเทศ

2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 อาทิ Grade 12 หรือ Year 13

2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้การเทียบวุฒิเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2545โดยนำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตัวจริงมาแสดง

การสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ

2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ)

กำหนดการรับสมัคร   :   1 ตุลาคม 2564 – 12 ธันวาคม 2564

.

12. โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.

คุณสมบัติของนักศึกษา

12.1 เป็นนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

12.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) นับถึงภาคเรียนที่ 2/2563 ต้องไม่น้อยกว่า 2.75

12.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานับถึงภาคเรียนที่ 2/2563 ไม่ต่ำกว่า 2.50

12.4 มีความประพฤติดีโดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือวิทยาลัยเป็นผู้รับรอง

กำหนดการรับสมัคร   :   1 ตุลาคม 2564 – 12 ธันวาคม 2564

.

13. โครงการโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คุณสมบัติเฉพาะแยกตามประเภทโควตา

(1) โควตาเรียนดี : ผู้สมัครประเภทโควตาเรียนดี ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ถึงภาคเรียนที่ 2/2563)

(2) โควตาพื้นที่ : ผู้สมัครประเภทโควตาพื้นที่ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีภูมิลำเนา หรือ

ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

** คุณสมบัติทั่วไป คล้ายกับ โครงการที่ 8

กำหนดการรับสมัคร   :  16 สิงหาคม 2564 – 29 ตุลาคม 2564

.

รายละเอียดและระเบียบการับสมัคร แต่ละโครงการ    :     เอกสารรับสมัคร  !!

ช่วงเวลารับสมัคร    :    16 สิงหาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 (แล้วแต่โครงการ)

ขอบคุณข้อมูล   :  admission.kmutnb.ac.th

error: Content is protected !!