Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบ โควตา มจพ. ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบ โควตา มจพ. ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. เปิดรับสมัครบุคคลที่สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาในโครงการต่างๆ รอบโควตา ประจําปีการศึกษา 2565 ดังนี้

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย – เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี

โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. โครงการโควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส. 2 หรืออนุปริญญา

2. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี TCAS รอบที่ 2

3. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2

โควตาโรงเรียนเครือข่าย , โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง และโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก

4. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

คุณสมบัติทั่วไปขอศผู้สมัคร

(1) เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

(2) คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละสาขาวิชาในปีการศึกษา 2564

(3) เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

(4) ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

(5) ไม่เป็นผู้เคยกระทำความผิดต้องโทษ

(6) ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

(7) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

(8) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(9) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

.

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ    :     เอกสารประกาศ   !!

กำหนดการรับสมัคร   :       1 ธันวาคม 2564  –  28 เมษายน 2565  (แล้วแต่โครงการ)

ขอบคุณข้อมูล    :         admission.kmutnb.ac.th

error: Content is protected !!