ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบ โควตา มจพ. ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. เปิดรับสมัครบุคคลที่สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาในโครงการต่างๆ รอบโควตา ประจําปีการศึกษา 2565 ดังนี้

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย – เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี

โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. โครงการโควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส. 2 หรืออนุปริญญา

2. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี TCAS รอบที่ 2

3. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2

โควตาโรงเรียนเครือข่าย , โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง และโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก

4. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

คุณสมบัติทั่วไปขอศผู้สมัคร

(1) เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

(2) คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละสาขาวิชาในปีการศึกษา 2564

(3) เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

(4) ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

(5) ไม่เป็นผู้เคยกระทำความผิดต้องโทษ

(6) ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

(7) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

(8) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(9) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

.

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ    :     เอกสารประกาศ   !!

กำหนดการรับสมัคร   :       1 ธันวาคม 2564  –  28 เมษายน 2565  (แล้วแต่โครงการ)

ขอบคุณข้อมูล    :         admission.kmutnb.ac.th