Press ESC to close

รับตรง สอบข้อเขียน รอบที่ 2 โควตา มจพ. ปีการศึกษา 2566

รับตรง สอบข้อเขียน รอบที่ 2 โควตา มจพ. ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. เปิดรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาใน โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย – เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ

2. จะต้องเป็นโสดเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่ทุพพลภาพจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีวัฒนธรรม สุภาพอ่อนโยน สนใจในการเรียนและการฝึกอาชีพอย่างจริงจัง ต้องไม่เคยเป็นผู้มีประวัติความประพฤติเสียหาย หรือเคยถูกคัดชื่อออกเพราะประพฤติผิดวินัยหรือผิดศีลธรรม และจะต้องมีผู้ปกครองควบคุมความประพฤติทางบ้านที่เชื่อถือ และไว้วางใจได้

4. ผู้สมัครสอบที่สอบคัดเลือกได้จะต้องไม่มีชื่อเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาในสถาบันอื่น ซึ่งมีกำหนดเวลาเรียนตามวัน และเวลาราชการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้

5. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

6. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2566ด้วยการ “ให้ออก”

7. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

8. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

9. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

10.หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

การเลือกสาขาที่ต้องการสมัคร

ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่ต้องการจะเข้าศึกษาได้สูงสุด 6 อันดับ คือ สาขาในโครงการปกติไม่เกิน 3 อันดับ และ หรือสาขาในโครงการพิเศษ English Program 3 อันดับ โดยจะเลือกสมัครสาขาในโครงการใดก่อนก็ได้

ค่าสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบเริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาอันดับ 1 เป็นเงิน 300 บาท และอันดับถัดไปสาขาละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน

บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายของนักเรียน โดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขประจำตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :  วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.kmutnb.ac.th

error: Content is protected !!