Press ESC to close

โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ปี 2564

โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ออกกำหนการและโครงการรับสมัครต่างๆ ในรอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ทั้งวิทยาเขตกลาง วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดของโครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ

2. โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง

3. ควตาพื้นที่จังหวัดระยอง (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6หรือ ปวช.)

4. โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

5. โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2564 รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

6. โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

.

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ    :    เอกสารรับสมัคร !!

กำหนดการ รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2563 – 22 มีนาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :   admission.kmutnb.ac.th

error: Content is protected !!