Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มจพ. (พระนครเหนือ) ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มจพ. (พระนครเหนือ) ปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ. ) เปิดรับสมัครผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ในโครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจําปีการศึกษา 2563

โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม และหรือผลคะแนนสอบตามที่ คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนด สําหรับผลคะแนนที่ใช้ในการพิจารณามีดังนี้

ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) และหรือ

ผลคะแนนความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และหรือผลคะแนนความถนัดทาง วิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT)ตามที่คณะ/วิทยาลัย/ สาขาวิชากําหนด โดยผลคะแนนสอบ GAT/PAT

ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ)ดังนี้

ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และหรือ ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9วิชา ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันสอบ)

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    เอกสาร  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร   :   วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563

ขอบคุณข้อมูล    :   mytcas.com

error: Content is protected !!