Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี4 ปีและปริ ญญาตรี 5 ปี ใน 14 คณะ/วิทยาลัย 1 สถาบันสมทบ (จำนวน 107 รหัสวิชา) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละคณะ/ วิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็นไปตามเกณฑท์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนดเท่านั้น)

1. ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นแผนการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โดยตอ้งผ่านการ เรียนรายวชิาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ไม่นอ้ยกว่า 30หน่วยกิตหรือหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2. คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในคุณสมบัติผู้สมัคร และจะต้องไม่มีลักษณะความพิการ
รายละเอียดอ่านได้จากในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง จ้า

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  (รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็นไปตามเกณฑท์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนดเท่านั้น)

1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นแผนการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โดยต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตยกเว้นสาขาวิชาสถิติประยุกต์และสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัยรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นแผนการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โดยตอ้งผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตหรือแผนการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. ต้องไม่มีลักษณะความพิการ ตามหลักสูตรที่กำหนด

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็นไปตามเกณฑท์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนดเท่านั้น) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ทั้งสองสาขาวิชาจดัการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและเสริมทักษะภาษาองักฤษ ในระหว่างการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และตอ้งไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทุกประเภท

**รายละเอียดคุณสมบัติ ของคณะ/สาขาวิชาอื่นๆ ที่เปิดรับสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดได้จากในระเบียบการรับสมัคร ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

.

ระเบียบการรับสมัคร     :     ลิงก์ระเบียบการ   !!

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร   :     7 -20 พฤษภาคม 2563

.

ขอบคุณข้อมูล    :    mytcas.com

error: Content is protected !!