Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบโควตา มทส. ปี 66

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบโควตา มทส. ปี 66

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. ได้ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

กลุ่มโครงการที่เปิดรับสมัคร

1. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวรับสมัคร 29 คน

2. กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้ำ จำนวนรับสมัคร 10 คน

คุณสมบัติทั่วไป

1. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

4. ไม่เป็นนักบวช

5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระเบียบการ กำหนด

2. มีเกณฑ์คะแนน A-LEVEL ตามที่กำหนด

3. สอบสัมภาษณ์ + ตรวจร่างกาย

.

เอกสารการรับสมัคร   :    ระเบียบการรับสมัคร  !!

หน้าหลักประกาศ    :     ทางไปหน้าหลัก  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    วันที่ 1 – 10 มีนาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :        sutgateway.sut.ac.th

error: Content is protected !!