Press ESC to close

รับตรง มศว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2564

รับตรง มศว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ได้ออกประกาศรับสมัคร นิสิตใหม่ ใน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปีการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์ สำหรับน้องๆ สาย ปวช. หรือ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ก็สมัครได้ เช่นกัน

2. ไม่จำกัดเพศ และอายุ

การรับสมัคร จะเปิดรับ 2 โครงการ ได้แก่

1. รอบ Portfolio   :      เอกสารการรับสมัคร  !!

2. รอบสอบความพร้อม     :      เอกสารการรับสมัคร  !!

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

รอบ Portfolio ต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง และการสอบสัมภาษณ์

รอบสอบความพร้อม สอบวิชาคณิต ภาษาไทย อังกฤษ ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ความรู้พื้นฐานสังคมศาสตร์และความรู้ทั่วไป

การสมัคร เรียน

ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์โครงการ

สมัครด้วยตัวเอง ไปที่ งานบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ในวันและเวลาราชการ หรือ สมัครทางอีเมล์ taya33307@gmail.com (วันที่ 20 ม.ค. ถึง 22 ก.ค. 64) หรือสมัครทางไปรษณีย์ (วันที่ 20 ม.ค. ถึง  16 ก.ค. 64)

กำหนดการ รับสมัคร   ตั้งแต่วันที่    :    20 ม.ค. – 22 ก.ค. 64

หน้าหลัก รายละเอียดการรับสมัคร    :    ลิงก์พาไป  !!

ขอบคุณข้อมูล      :    nurse.swu.ac.th

error: Content is protected !!