Press ESC to close

รับตรง 64 คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 4 รับตรงอิสระ มศว ประจำปี 2564

รับตรง 64 คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 4 รับตรงอิสระ มศว ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 4 Direct Admission หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

จำนวนที่เปิดรับ 20 คน

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์สำนักงาน

บริหารกิจการหอพัก   dorm.swu.ac.th

.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

3. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

5. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

6. ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งให้คำนวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ไดศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ พร้อมหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

7. ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตแล้วในมหาวิทยาลัย จากการคัดเลือก TCAS รอบที่1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2564

.

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. กำลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

2. จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละรายวิชา ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

.

การพิจารณาคัดเลือก     :     คุณสมบัติ , ผลคะแนนสอบ

ระเบียบการรับสมัคร      :      เอกสารการรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร      :      7 – 8 มิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูล        :        admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!