Press ESC to close

รับตรง 64 มศว หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วม (ครั้งที่ 2) ปี 2564

รับตรง 64 มศว หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วม (ครั้งที่ 2) ปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร (ครั้งที่ 2) ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กลุ่มที่ 1 สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีนี้

2. กลุ่มที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

3. กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้น ม. 6

4. มี GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ GPAX เกรด 10 – 11 หรือเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00

5. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

6. ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด , สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ

การเรียนการสอน

ชั้นปีที่ 1 – 3 จะเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

ชั้นปีที่ 4 – 6 จะเรียนที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   8 มี.ค. – 14 พ.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล     :      admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!