รับตรง 64 มศว หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วม (ครั้งที่ 2) ปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร (ครั้งที่ 2) ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กลุ่มที่ 1 สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีนี้

2. กลุ่มที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

3. กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้น ม. 6

4. มี GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ GPAX เกรด 10 – 11 หรือเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00

5. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

6. ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด , สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ

การเรียนการสอน

ชั้นปีที่ 1 – 3 จะเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

ชั้นปีที่ 4 – 6 จะเรียนที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   8 มี.ค. – 14 พ.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล     :      admission.swu.ac.th