Press ESC to close

โครงการศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ เรียน 5 ปี มศว ปีการศึกษา 2565

โครงการศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ เรียน 5 ปี มศว ปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ส่งเสริมให้บัณฑิตที่จบปริญญาตรีในสาขา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ มีทักษะในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ลดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรเหลือ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจัดเตรียมความพร้อมเฉพาะกลุ่ม เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียน การทำงานวิจัยในนิสิตและทักษะด้านอื่นๆ โดยมีแผนจัดการศึกษา ดังนี้

1. ปีที่ 1 ช่วงเตรียมความพร้อม (มิถุนายน-กรกฎาคม)

2. ปีที่ 1 – 2 ช่วงพรีคลินิก (ชั้นปีที่ 2-3) สิงหาคม รายวิชาพรีคลินิกชั้นปีที่ 2-3

3. ปีที่ 3 – 5 ช่วงคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) รายวิชาคลินิกชั้นปีที่ 4-6

เพื่อส่งเสริมบัณฑิตที่จบปริญญาตรีในสาขา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และ วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีวุฒิภาวะ มีภาวะผู้นำ มีทักษะด้านวิจัยและการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์ กรณีใช้วุฒิการศึกษาปริญญาตรีต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี และกรณีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี

3. ผลการเรียน เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50

4. คุณสมบัติทั่วไป เหมือนประกาศของ กสพท. เรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559]

5. ไม่มีภาระผูกพันสัญญาชดใช้ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใด ๆ ก่อนการสมัครเข้าศึกษา

.

แผนการรับนิสิต

รับสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 (Portfolio) ในปีการศึกษา 2565 และเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร

1. Portfolio ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ (ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4)

1.1 ประวัติส่วนตัว

1.2 จดหมายแนะนำตัวเองที่ใช้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามหาวิทยาลัย (statement of purpose)

1.3 ผลงานด้านการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือรางวัลที่ได้รับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

1.4 ความรู้ความสามารถพิเศษ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการแพทย์ หรือจิตสาธารณะ หรือกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ

2. หนังสือแนะนำตัวจากอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับอุดมศึกษา

3. คะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

TOEFL (Interne-based) ไม่ต่ำกว่า 65 หรือ IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 5.0

4. สอบสัมภาษณ์แบบ MMI (Multiple mini-interview)

รายละเอียด เพิ่มเติม    :    med.swu.ac.th

มศว แพทย์ 5 ปี 65 บัณฑิต

ภาพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการส่งเสริมบัณฑิตหลังปริญญา ศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณข้อมูล   :   med.swu.ac.th

error: Content is protected !!