Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio มศว ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio มศว ปี 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 Portfolio

1. โครงการที่เปิดรับสมัคร  มีดังนี้

1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

1.2 โครงการผู้พิการ

1.3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ

1.4 โครงการนักกีฬา

1.5 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา

1.6 โครงการหลักสูตรนานาชาติ

2. จำนวนที่จะรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ (ในระเบียบการรับสมัคร)

.

3. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

3.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์สำนักงานบริหารกิจการหอพัก http://dorm.swu.ac.th

คณะ/วิทยาลัย มีสถานที่เรียน ดังนี้

1) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะกายภาพบำบัด และคณะพลศึกษา ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

2) คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

3) คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร โครงการพิเศษ ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ – วันศุกร์ เรียนเวลา 16.30 – 20.20 น.

วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เรียนเวลา 08.30 – 16.20 น.

4) คณะสังคมศาสตร์ ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร โครงการพิเศษ ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ – วันศุกร์ เรียนเวลา 17.30 – 20.20 น.

วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์เรียนเวลา 08.30 – 16.20 น.

5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

รายวิชาทฤษฎี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

รายวิชาปฏิบัติ เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ

สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

เรียนที่ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

6) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก เรียนปฏิบัติการ (เฉพาะบางรายวิชา) เรียนที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว และ อ.แม่สอด จังหวัดตาก

.

4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.1 ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.2 ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

4.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4.5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4.6 ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

5. เกณฑ์การคัดเลือก เป็นไปตามที่แต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กำหนด  (ดูข้อมูลได้ในระเบียบการ)

6. เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

6.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนา และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

6.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1 สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ รบ.1 สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความ หรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งให้คำนวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ พร้อมหนังสือรับรองจากโรงเรียนในวันสอบสัมภาษณ์ (กรณีกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ผู้สมัครจะต้องเตรียม ใบ ปพ.1

หรือ ใบ รบ.1 ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ให้พร้อมและจะต้องนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

6.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

6.5 เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่แต่ละโครงการ/สาขาวิชา ระบุ (ถ้ามี)

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 ธันวาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :     admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!