Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา โครงการต่างๆ มศว ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา โครงการต่างๆ มศว ปี 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัครดังนี้

1. โครงการที่เปิดรับสมัคร (หน้าระเบียบการ)

1. โครงการนักกีฬา หน้า 5 – 14

2. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ หน้า 15 – 52

3. โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย” หน้า 53 – 93

4. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ หน้า 94 – 99

5. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หน้า 100 – 107

6. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย หน้า 108 – 111

7. โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล” หน้า 112 – 153

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

2.2 มีความประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย

2.3 อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฏหมาย

2.4 มีผลคะแนนสอบ GAT/PAT หรือวิชาสามัญ ปี 2565

2.5 กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

2.6 ไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS รอบ portfolio ปี 2565

** เกณฑ์การคัดเลือก จะเป็นไปตามแต่ละ คณะ / สาขาวิชา กำหนด ( อาจมีการสอบข้อเขียน และ ใช้แฟ้มสะสมผลงาน )

เนื้อหาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)

1. ส่วนที่ 1

(1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / อายุ / ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพทที่ติดต่อได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว / ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนที่ศึกษา / คะแนนเฉลี่ยสะสม และข้อมูลอื่นๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการสมัคร

2. ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. 1:4) หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

3. ส่วนที่ 3 สำเนาหลักฐานต่างๆ ที่แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ที่กำหนด / ผลงานให้ใส่ภาพผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึง

3.1) ความสามารถในด้านต่างๆ

3.2) ความรู้ ทักษะใน หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร โดยมีจำนวนที่เหมาะสม

4. ส่วนที่ 4 เกียรติประวัติ ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล การได้รับเกียรติบัตร วุฒิบัตร ฯลฯ ความสามารถทางการวิชาการ / กีฬา / อื่นๆ ความสามารถเกี่ยวกับ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ความสามารถพิเศษอื่นๆรวมทั้งภาพถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือสาธารณประโยชน์

5. ส่วนที่ 5 ใบรับรองความสามารถของผู้สมัคร (แบบ ตรี.4)

6. ส่วนที่ 6 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับผลงานของผู้สมัคร (แบบ ตรี.5)

** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละ คณะ / สาขาวิชา ศึกษาข้อมูลได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

.

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!