Press ESC to close

รับตรง รอบโควตา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) ปีการศึกษา 2566

รับตรง รอบโควตา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 28 กุมภาพันธ์2566

1.1 โครงการนักกีฬา

1.2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ

1.3 โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”

1.4 โครงการรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

1.5 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย

1.6 โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล”

2. จำนวนที่จะรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ

3. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

3.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อ าเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดูรายละเอียด ที่ http://dorm.swu.ac.th/

คณะ/วิทยาลัย มีสถานที่เรียน ดังนี้

1) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะกายภาพบ าบัด คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลสาสตร์ และคณะพลศึกษา ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

2) คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะวิทยาศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน คณะศึกษาศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

3) คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร โครงการพิเศษ ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ – วันศุกร์ เรียนเวลา 16.30 – 20.20 น.

วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เรียนเวลา 08.30 – 16.20 น.

4) คณะสังคมศาสตร์

ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร โครงการพิเศษ ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ – วันศุกร์ เรียนเวลา 17.30 – 20.20 น.

วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เรียนเวลา 08.30 – 16.20 น.

5) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ

สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน (หลักสูตรนานาชาติ)

เรียนที่ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

6) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก เรียนปฏิบัติการ (เฉพาะบางรายวิชา) เรียนที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จังหวัดสระแก้ว และ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

4.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

4.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4.5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4.6 ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

4.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัย จากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประจ าปีการศึกษา 2566

4.8 มีผลคะแนน TGAT/TPAT และ/หรือ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 ตามองค์ประกอบและเกณฑ์ขั้นต่ า ที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกกำหนด(เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนดให้ใช้คะแนน) ส าหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศฯ ของแต่ละโครงการ

รายละเอียดการรับสมัครอื่นๆ    :     เอกสารระเบียบการ  !!

สมัครเรียน     :    admission.swu.ac.th/admissions2/normal.php?c=2

กำหนดการรรับสมัคร    :  วันที่รับสมัคร 13/02/2023 ถึง วันที่ 28/02/2023

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.swu.ac.th/admissions2

error: Content is protected !!