Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission มศว ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission มศว ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 Admission ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ ผลการสอบวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ฯ ดังต่อไปนี้

1. คณะที่เปิดรับ

1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.2 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

1.3 คณะวิทยาศาสตร์

1.4 คณะศึกษาศาสตร์

1.5 คณะพยาบาลศาสตร์

1.6 คณะมนุษยศาสตร์

1.7 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ

1.8 คณะพลศึกษา

1.9 คณะกายภาพบำบัด

1.10 คณะเศรษฐศาสตร์

1.11 คณะสังคมศาสตร์

1.12 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

1.13 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

1.14 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

1.15 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

1.16 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

1.17 คณะศิลปกรรมศาสตร์

1.18 คณะเภสัชศาสตร์

2. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

2.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

2.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหน

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

3.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

3.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

3.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

3.5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.6 ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

3.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัย จากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

3.8 มีผลคะแนน GAT/PAT และ/หรือวิชาสามัญ ตามองค์ประกอบและเกณฑ์ขั้นต่ำที่หลักสูตร/สาขาวิชา/ วิชาเอก ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศฯ ของแต่ละโครงการ

4. การสมัครเข้าเป็นนิสิต

4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องเข้าไปศึกษาขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต และสมัครทางเว็บไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย https://mytcas.com ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

โดย กำหนดการรับสมัครของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนทุกประการ

ซึ่งเป็นไปตามประกาศรับสมัครและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่ประสงค์จะสมัคร และต้องกรอกข้อมูลการสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง

5. เกณฑ์การคัดเลือก

5.1 เป็นไปตามที่คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

5.2 ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT/ วิชาสามัญ ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ เป็นไป ตามที่แต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก กำหนด

5.3 ผลการตรวจร่างกายเป็นไปตามที่แต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก กำหนด (ถ้ามี)

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารประกาศ  !!

สำรอง    :     หน้าเอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!