Press ESC to close

องค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 ของ มศว

องค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 ของ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ประกาศองค์ประกอบ TGAT / TPAT / A-Level ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศข่าวรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศองค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 (ตามเอกสารแนบ) ดังนี้

1. สาขาวิชาที่เปิดรับในแต่ละรอบ

2. องค์ประกอบรายวิชา TGAT / TPAT / A-Level แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่ใช้ในการคัดเลือกเฉพาะสาขาที่ใช้คะแนนเปิดรับใน TCAS รอบที่ 1 Portfolio หรือรอบที่ 2 Quota หรือรอบที่ 3 Admission

3. รายละเอียดการรับสมัครต่างๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสมัคร โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งก่อนวันเปิดรับสมัคร โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.swu.ac.th

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566

แก้ไขข้อมูล สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติฯ เป็นไม่เปิดรับในรอบ 2

.

รายละเอียด องค์ประกอบคะแนน    :     เอกสารประกาศ  !!

สำรอง    :     เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!