Press ESC to close

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อัพเดตโครงการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ปี 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อัพเดตโครงการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ปี 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อัพเดต โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร เพิ่มเติม ดังนี้

การรับนักเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และการรับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

 

รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 1 (หลัก)   :     เอกสาร !!

 

ขอบคุณข้อมูล   :    admissions.kku.ac.th

 

 

error: Content is protected !!