Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2563

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ออกกำหนดการและระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission 1 หรือรอบรับตรงร่วม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า ตามแผนการเรียนที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชา ในข้อ 2

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00

3. มีคะแนนในวิชาที่กำหนด (ทั้งนี้ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำในแต่ละรายวิชา)

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2563

**รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ และรายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ที่ระเบียบการจากลิงก์ด้านล่าง นี้นะจ้ะ

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล     :      ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยทักษิณ

error: Content is protected !!