Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2563

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2563

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ในคณะต่างๆ และโควตาประเภทต่างๆ โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

โครงการที่เปิดรับ

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

โครงการรับนิสิตพิการ

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรับเอง

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์)

 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก     :      เอกสาร  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร     :    6 ก.พ. – 16 มีนา 2563

 

ขอบคุณข้อมูล      :      admission.msu.ac.th

 

error: Content is protected !!