Press ESC to close

มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่ 1-4 แล้ว

มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่ 1-4 แล้ว

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศระเบียบการรับสมัคร บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ ภายใต้การคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1-4 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-เพิ่มเติม การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต(SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1-4

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา  ระดับปริญญาบัณฑิต(SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1-4

รอบต่างๆ ของ TCAS63

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รอบที่ 2 โควตา (Quota)

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
1. ต้อง เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกเว้นนักศึกษาชาวต่างประเทศ

2. ต้อง เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน(สอบเทียบ)ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หรือประกาศนียบัตรอื่นที่ กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสาย สามัญศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษาหมายเหตุ สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต่างประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่ง ให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น

3. ต้อง เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น ๆ

4. ต้อง เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

5. ต้อง ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ

6. ต้อง ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่จะได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

การคัดเลือก ของทางมหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป (จากข้อความข้างต้น)

2. คุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (ถ้ามี)( อ่านในระเบียบการ หรือ ตามลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่าง)

3. คะแนนสอบวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสอบเอง ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (ถ้ามี)( อ่านในระเบียบการ หรือ ตามลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่าง)

4. คะแนนทดสอบ O-NET วิชาสามัญ 9 วิชา และ GAT/PAT มาประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ สทศ. กำหนด ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ http://niets.or.th โดยเลือกสอบรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชากำหนดในการคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร

5. การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
เนื่องจากแต่ละคณะ/สาขาวิชามีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การคัดเลือกเป็นการเฉพาะ ดังนั้น ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การคัดเลือกตามที่คณะ/สาขาวิชา/โครงการกำหนด ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รายละเอียดวิธีการสมัคร
การสมัครรอบที่ 1 และ 2 ทางเว็บไซต์  admission.su.ac.th รอบที่ 3 และ 4 ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com (หากมีปัญหาในการรับสมัครสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0-3425-5750 หรือ 0-3425-3910-16, 0-3425-3840-44 ต่อ 22340-22341 หรือมือถือ 06-3245-4243 กองบริหารงานวิชาการ ตึกอธิการ 2 ชั้น 2)

 

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม    :     เอกสาร !!

 

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.su.ac.th

 

error: Content is protected !!