Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 หรือชื่อไทย คือ รอบรับตรงร่วม ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้การรับสมัคร ผ่านระบบ TCAS สมัครผ่าน เว็บของ ทปอ. คือ mytcas.com โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.), โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป
2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
5. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6. ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
7. เป็นผู้มีสิทธิ์สมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน หรือได้รับการคืนสิทธิ์จากการสละสิทธิ์เข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota)
8. ต้องมีคะแนนรวมวิชาสามัญตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 30%

คณะ/สาขาวิชาที่มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ดำเนินการรับสมัครโดยทปอ. ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเข้าศึกษา คุณสมบัติ/เงื่อนไข/รายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละรหัส/คณะ/สาขาวิชา ได้ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ และ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    :    เอกสาร   !!

สำรอง       :     เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :      www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

error: Content is protected !!