Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. มหาสารคาม ประจำปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. มหาสารคาม ประจำปี 2564

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

กองบริการการศึกษาดำเนินการ

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

4. โครงการช่อดอกปีบ (คณะพยาบาลศาสตร์)

5. โครงการเพชรราชพฤกษ์(คณะวิทยาศาสตร์)

6. โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลยี)

7. โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

8. โครงการบุตรเกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

9. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)

10. โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ)

11. โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

12. โครงการสานฝันฉันอยากเรียนออกแบบ สถาปัตย์และก่อสร้าง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์)

13. โครงการ MBS.Talent (คณะการบัญชีและการจัดการ)

14. โครงการต้นกล้าชบาบาน (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

15. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

16. โครงการ COPAG รอบที่ 1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)

17. โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนดีศรีวัฒนธรรม (คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์)

18. โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี(วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)

19. โครงการต้นกล้านิติศาสตร์(คณะนิติศาสตร์)

คณะดำเนินการ

1. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.) (คณะเภสัชศาสตร์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์0-4375-4360 3

2. โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์0-4375-4248 74

3. โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) (คณะวิทยาศาสตร์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์0-4375-4248 6

4. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์(คณะเทคโนโลยี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์0-4375-4085 5

5. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์0-4371-2832 3

6. โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (คณะวิทยาการสารสนเทศ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์0-4375-4333 ต่อ 500120

7. โครงการเพชรเสมา (คณะศึกษาศาสตร์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์0-4372-1764 15

.

เอกสารการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.msu.ac.th/?page=7

error: Content is protected !!