Press ESC to close

ระเบียบการ รอบ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม. มหาสารคาม ปี 2566

ระเบียบการ รอบ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม. มหาสารคาม ปี 2566

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ออกประกาศระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 คือ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติ :

1.ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ

2.ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ต้องมีคะแนน TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566 ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

4.ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆซึ่งสังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร :

1. ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ

ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th โดยกรอกข้อมูลตามคำแนะนำและขั้นตอนที่กำหนด

2. ขั้นตอนที่ 2 การสมัคร

2.1 ศึกษาข้อมูลการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th ให้เข้าใจก่อนการกรอกข้อมูลการสมัคร

2.2 กรอกข้อมูลการสมัคร อัปโหลดรูปถ่ายดิจิทัล “บันทึกข้อมูลการสมัคร” (ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว)

2.3 พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ

3. ขั้นตอนที่ 3 การชำระเงิน

3.1 ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครโดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏในใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1)

3.2 ผู้สมัครทำรายการเสร็จแล้วให้บันทึกภาพ e-slip เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน

3.3 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ในระบบรับสมัครได้หลังจากชำระเงินค่าสมัคร ภายใน 3 วัน (ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครไม่เกินวันที่ที่ระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้น)

4. ขั้นตอนที่ 4 การอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

4.1 หลังจากการบันทึกข้อมูลการสมัครแล้วให้ผู้สมัครเลือกเมนู“อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร”เพื่ออัปโหลดเอกสาร ประกอบการสมัคร

4.2 เมื่ออัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด “บันทึกการอัปโหลด” ทั้งนี้สามารถอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ภายใน 3 วัน หลังจากทำการสมัครและชำเงินค่าสมัคร

5. ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และสถานะเอกสารประกอบการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และสถานะเอกสารประกอบการสมัครได้ภายใน 3วันหลังจากการชำระเงินค่าสมัคร และอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ
https://admission.msu.ac.th ให้เลือกเมนู“ตรวจสอบสถานะ” เพื่อให้ระบบแสดงสถานะการชำระเงิน และสถานะเอกสาร
ประกอบการสมัคร

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร​   :   5 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.msu.ac.th

error: Content is protected !!