Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบโควตา ม. มหาสารคาม ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบโควตา ม. มหาสารคาม ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวนรับ 3,640 คน

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์) จำนวนรับ 60 คน

1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คือ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ

2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งที่มีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 หรือ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565

4. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 (กรณีสมัคร 0201 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ และ 0301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์)

5. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์)

คือ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีภูมิลำเนา อยู่ใน 9 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น บึงกาฬ และหนองบัวลำภู

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4372-2393

การพิจารณาคัดเลือก

1. คณะแพทยศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชา 0102-0103) คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณะนิติศาสตร์

ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากําหนด คิดเป็น 100 %

ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

2. คณะเภสัชศาสตร์

ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน วิชาสามัญ และค่าน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากําหนด คิดเป็น 100 %

องค์ประกอบที่ 1 การคิดค่าน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน  วิชาสามัญ ตามที่สาขาวิชากําหนด คิดเป็น 90 %

องค์ประกอบที่ 2 การคิดค่าน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากําหนด คิดเป็น 10 %

ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

3. คณะพยาบาลศาสตร์

ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน (Ti) วิชาสามัญ และค่าน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน  GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากําหนด คิดเป็น 100 %

องค์ประกอบที่ 1 การคิดค่าน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน วิชาสามัญ ตามที่สาขาวิชากําหนด คิดเป็น 70 %

องค์ประกอบที่ 2 การคิดค่าน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน  GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากําหนด คิดเป็น 30 %

ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

** รายละเอียดอื่นๆ และคณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดูได้ในระเบียบการรับสมัคร

.

สมัครเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  http://www.msu.ac.th  หรือ  https://admission.msu.ac.th

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :       5 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ขอบคุณข้อมูล    :   admission.msu.ac.th

error: Content is protected !!