Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร และแผนรับเข้า TCAS65 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

ระเบียบการรับสมัคร และแผนรับเข้า TCAS65 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ มีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ

(1) นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

(2) นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค และ

(3) สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุกแห่งจะเข้าระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียนในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนแผนการรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบปกติ จำนวน 10,513 คน ระบบเทียบเข้าจำนวน 595 คน และระบบต่อเนื่อง จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 11,148 คน

โดยแบ่งการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็น 4 รอบ คือ

1. รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 5,384 คน

2. รอบที่ 2 Quota จำนวน 3,700 คน

3. รอบที่ 3 Admission จำนวน 1,429 คน

และ 4. รอบที่ 4 Direct Admission เปิดรับสมัครคัดเลือกบางคณะ/สาขาวิชา ติดตามข้อมูล

การคัดเลือกรอบที่ 4 ทางเว็บไซต์ https://admission.msu.ac.th ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เข้าใจก่อนดำเนินการสมัคร มหาวิทยาลัยมหาสารคามหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียน นักศึกษา จะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีจากมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะที่เปิดรับสมัคร ใน TCAS65

1. คณะแพทยศาสตร์  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 150  คน

2. คณะเภสัชศาสตร์  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 88  คน

3. คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 120  คน

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 340  คน

5. คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 740  คน

6. คณะเทคโนโลยี  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 355  คน

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 50  คน

8. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 190  คน

9. คณะวิทยาการสารสนเทศ  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 860  คน

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 735  คน

11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 320  คน

12. คณะการบัญชีและการจัดการ  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 3,320  คน

13. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 620  คน

14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 820  คน

15. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 900  คน

16. คณะศึกษาศาสตร์  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 660  คน

17. คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 290  คน

18. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 140  คน

19. คณะนิติศาสตร์  จำนวนที่รับสมัครใน TCAS65 รวมทุกรอบรับ 450  คน

รวมจำนวนรับทั้งสิ้นใน TCAS65 คือ 11,148 คน

.

รายละเอียดต่างๆ และระเบียบการเต็ม   :    เอกสารประกาศ  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร    :    26 ตุลาคม 2564 – 12 มิถุนายน 2565

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.msu.ac.th

error: Content is protected !!