Press ESC to close

ตารางจำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัย มหิดล

ตารางจำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัย มหิดล

มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ออกประกาศ ตารางสรุป ข้อมูลจำนวนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด และคณะต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

คณะ / หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ใน ปี 2565

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการโอลิมปิกวิชาการ

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – กีฬา

3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ดนตรีแสดงเดี่ยว

4. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี

5. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์

6. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์

8. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

9. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต / โครงการโควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่

10. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต / โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี

11. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์

.

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต M.D.program

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต M.D.,M.Eng program

3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต M.D.,M.M

4. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

6. โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอกแก้ไขการพูด

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉุกเฉินการแพทย์) – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ / โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

.

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

.

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

.

คณะวิทยาศาสตร์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ (6 สาขาวชิา)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการ สอวน./วมว

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการ พสวท. ป.ตรี-โท-เอก

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์/ โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์/ โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาพฤกษศาสตร์

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์/ โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี/ โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาเคมี

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาชีววทิยา

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีวภาพ / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยชีวภาพ

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

.

คณะกายภาพบำบัด

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากจิกรรมบำบัด

.

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1. โครงการพยาบาลวิชาชีพ คณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน

2. โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อ ศูนยการแพทย์กาญจนาภิเษก

3. โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

4. โครงการพื้นที่

.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

2. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

3. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) โครงการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวทิยาลัย

.

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการพื้นที่ และโครงการโรงเรียนเครือข่าย

.

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาวิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาวิชาเอกกีฬาฟุตบอล

.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุ สาหการ

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

.

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

5. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

.

คณะศิลปศาสตร์

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย / โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย / โครงการรับนักศึกษากลุ่มพิเศษ

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / โครงการรับนักศึกษากลุ่มปกติ

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / โครงการรับนักศึกษากลุ่มพิเศษ

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / โครงการโรงเรียนนานาชาติ

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

.

วิทยาลัยศาสนศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

.

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง / โครงการความสามารถพิเศษด้านเกษตรศาสตร์

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง / โครงการทายาทข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สนใจด้านการเกษตร

โครงการ “ทุนสานฝันทายาทเกษตรกร”

โครงการ “ทุนสานฝัน Smart farmer”

.

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยดิจิทัล

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

.

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

.

เอกสารฉบับเต็ม   :    ตารางจำนวนรับเข้า  !!

ขอบคุณข้อมูล   :     tcas.mahidol.ac.th

error: Content is protected !!