Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล ปี 2566

เกณฑ์การคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล 4 ปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติผู้สมัครดรียนต่อใน 4 หลักสูตร ได้แก่ แพทยศาสตรบัณฑิต , แพทย์แผนไทยประยุกต์, กายอุปกรณ์, และเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

รอบ Portfolio, Quota, และ Admission รวมทั้งหมด 292 ที่นั่ง

รอบ Portfolio

โครงการโอลิมปิกวิชาการ 70 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ ม.6

2. มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.50

3. มี GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00

ต้องมีผลงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง

ได้รางวัลเหรียญทอง,เงิน,ทอง จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ในสาขาฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ภูมิศาสตร์, ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์, วิทยาศาสตร์โลอกและอวกาศ

ผ่านการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) สาขาคณิตศาสตรฟื คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา

การอบรมคัดเลือก IBO Challenge

.

โครงการความสามารถพิเศษ 20 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ เด็กซิ่ว หรือหลักสูตรนานาชาติ

2. มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.50

3. มี GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00

มีผลสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง MU GRAD TEST, MU GRAD PLUS, MU ELT, IELTS, TOEFL iBT

มีความสามารถพิเศษ อย่างน้อย 1 ข้อ ความสามารถโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ/ยกย่อง หรือได้รับรางวัล ระดับชาติ/นานาชาติ เช่น ภาษาต่างประเทศ, ธุรกิจ, การเงิน , AI, robot, ความเป็นผู้นำชุมชน/สังคม, การวิจัย

4. มีคะแนน BMAT

5. มีคะแนน MCAT

.

รอบโควตา

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกีฬา 1 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ม.6

2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

4. มีความสามารถด้านกีฬา

.

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น : ดนตรีแสดงเดี่ยว 1 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ม.6

2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

มีความสามารถด้านดนตรีแสดงเดี่ยว/รางวัลประเภทบุคคล ระดับชาติ/นานาชาติ

.

โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี 8 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบป.ตรีจากสถาบันในประเทศไทยแล้ว

2. อายุไม่เกิน 35 ปี

3. GPAX 3.25 statement of purpose คะแนน TPAT1

.

รอบ Admission กสพท 192 ที่นั่ง

คะแนน TPAT 1 + A-level 7 วิชา

.

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์

เปิดรับสมัครทั้ง 3 รอบ ได้แก่ Portfolio, Quota, และ Admission รวมทั้งหมด 25 ที่นั่ง

รอบ Portfolio เปิดรับ 18 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำหนดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มี GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

รูปแบบของ Portfolio

ผลงานสื่อ (ภาพวาด, ประติมากรรม, ภาพถ่าย, วีดีทัศน์, กราฟิก) และ/หรือผลงานสื่อระดับจังหวัด องค์กร ชาติ หรือนานาชาติ

เอกสารแนะนำตนเอง , สอบสัมภาษณ์

.

รอบโควตา เปิดรับ 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำหนดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มี GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

คะแนน A-Level วิชาภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเด็กวิทย์ หัวใจศิลป์ขิงทางสาขา หรือเป็นทายาทสายตรงของผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาแพทยศาสตร์ เวชนิทัศน์

รูปแบบ Portfolio

ผลงานสื่อ (ภาพวาด, ประติมากรรม, ภาพถ่าย, วีดีทัศน์, กราฟิก) เอกสารแนะนำตนเอง และสอบสัมภาษณ์

.

รอบ Admission เปิดรับ 2 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่กำหนดแผนการเรียน

2. GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

4. คะแนน TPAT 21 ทัศนศิลป์

5. คะแนน A-Level ภาษาอังกฤษ, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ประยุกต์

.

3. สาขาวิชากายอุปกรณ์

เปิดรับสมัครทั้ง 3 รอบ ได้แก่ Portfolio, Quota, และ Admission รวมทั้งหมด 24 ที่นั่ง

รอบ Portfolio เปิดรับ 10 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่กำหนดแผนการเรียน

2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50

3. มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50

4. มี GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00

5. มี GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.75

.

รอบโควตา เปิดรับ 2 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1 . มี คะแนน A-Level 5 รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

.

รอบ Admission เปิดรับ 12 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีคะแนน TGAT

2. มีคะแนน A-Level 5 รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

.

4. สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

เปิดรับสมัครทั้ง 3 รอบ ได้แก่ Portfolio, Quota, และ Admission รวมทั้งหมด 65 ที่นั่ง

รอบ Portfolio เปิดรับ 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาม.6 หรือเด็กซิ่ว

2. กำหนดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

3. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50

4. มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.50

Portfolio (แสดงความสนใจในสาขาวิชา) 10 หน้า

VDO แนะนำตนเอง statement of purpose

.

รอบโควตา โครงการพื้นที่ 10 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำหนดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มี คะแนน A-Level (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ภาษาอังกฤษ)

4. มี คะแนน TGAT

5. มี คะแนน TPAT 1

.

โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำหนดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มี คะแนน A-Level (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ภาษาอังกฤษ)

4. มี คะแนน TGAT

5. มี คะแนน TPAT 1

.

โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำหนดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

มี คะแนน A-Level (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ภาษาอังกฤษ)

มี คะแนน TGAT

มี คะแนน TPAT 1

.

รอบ Admission เปิดรับ 15 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำหนดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มีคะแนน A-Level (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ภาษาอังกฤษ)

3. มีคะแนน TGAT

4. มีคะแนน TPAT 1

** ข้อมูล อาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่าลืมติดตามข้อมูลต่างๆ เรื่อยๆ นะจ้ะ

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   เอกสารประกาศ  !!

ขอบคุณข้อมูล    :      www2.si.mahidol.ac.th

error: Content is protected !!