Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ม. มหิดล ปีการศึกษา 2566

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ม. มหิดล ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัย มหิดล ออกประกาศจำนวนรับและเกณฑ์การรับระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio (รอบ 1/1 และ รอบ 1/2) โดยมีคณะ และหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

คณะ / หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต /โครงการโอลิมปิกวิชาการ

1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต /โครงการความสามารถพิเศษ (ก าลังศึกษาชั้น ม.6)

1.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต /โครงการความสามารถพิเศษ (จบชั้น ม.6 มาแล้ว)

1.3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต /โครงการความสามารถพิเศษ (Grade 12, Year 13)

1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์

1.5 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

1.6 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

.

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2.1 หลักสูตรแแพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

2.2 หลักสูตรแแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต

2.3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต

2.5 หลักวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉุกเฉินการแพทย์) – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

2.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน)

2.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด)

.

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

4. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต

.

5. คณะวิทยาศาสตร์

5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ (6 สาขาวิชา)

5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการ สอวน./วมว.

5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการ พสวท. ตรี-โท-เอก

5.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการสควค.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รับใหม่)**

5.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการสควค.สาขาวิชาเคมี (รับใหม่)**

5.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการสควค.สาขาวิชาฟิสิกส์ (รับใหม่)**

5.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการสควค.สาขาวิชาชีววิทยา (รับใหม่)**

5.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาเคมี

5.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา

5.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

5.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

5.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์

5.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

5.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

5.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน

5.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาชีวนวัตกรรม

5.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล

5.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย

.

6. คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

.

7. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

8. คณะกายภาพบำบัด

8.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

8.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

.

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์

9.1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

9.2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต/มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

.

10. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

10.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

.

11. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

11.1 หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย

11.2 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกก าลังกายและการกีฬา

11.3 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการออกก าลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล

.

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์

12.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

12.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

12.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

12.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

12.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

12.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)

12.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

12.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

12.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

.

ข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    3 ตุลาคม ถึง 23 ธันวาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล     :  tcas.mahidol.ac.th

error: Content is protected !!