Press ESC to close

ระเบียบการเต็ม รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย มหิดล ประจำปี 2564

ระเบียบการเต็ม รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย มหิดล ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ออกระเบียบการ และตารางจำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต/ โครงการโอลิมปิกวิชาการ 25

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต/ โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

แพทยศาสตรบัณฑิต/ โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต/ โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต- การจัดการมหาบัณฑิต

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/ โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ (6 สาขาวิชา)

วิทยาศาสตรบัณฑิต/ โครงการ สอวน./วมว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการทุน พสวท. รร.สามเสนวิทยาลัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต/ โครงการ พสวท. ป.ตรี-โท-เอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์/ โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์/ โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาพฤกษศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์/ โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี/ โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, พหุวิทยาการ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะกายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต/ มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

วิทยาลัยราชสุดา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวกผู้ที่มีการได้ยิน

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวกผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกออกแบบเชิงพาณิชย์

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกล่ามภาษามือไทย

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาปกติ

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาพิเศษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาปกติ

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาพิเศษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยศาสนศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา นักเรียนทั่วไป และ ภิกษุ สามเณร

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ)

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    1 – 25 ธันวาคม 2563

ขอบคุณข้อมูล    :      ฝ่ายรับเข้า ม.มหิดล

error: Content is protected !!