Press ESC to close

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิดำรงชัยธรรม ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 หรือ ปวช. 3 ปีการศึกษา 2563 อายุไม่เกิน 21 ปี โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ทุนกาารศึกษา

เป็นทุนให้เปล่า โดยสนับสนุน ค่าเทอม(จ่ายตามจริง/ปี) ค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน จะเริ่มรับเงินทุนหลังได้ปฏิบัติตามขั้นตอนยืนยันการรับทุนเรียบร้อยแล้ว

สนับสนุนเข้าศึกษาต่อสูงสุดไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติของสถาบันรัฐบาลเท่านั้น

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงเงินกู้ กยศ. หรือ หากได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง เท่านั้น

เขียนบรรยายตอบคำถาม 5 ข้อ

1. ประวัติครอบครัว บรรยายเกี่ยวกับสมาชิก ความสัมพันธ์ ความรู้สึก และผู้ดูแล

2. เขียนบรรยายกิจกรรมที่ภูมิใจระหว่างเรียน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน

3. เขียนบรรยายถึงเหตุผลที่ตนเองสมควรได้รับทุน “สร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 20/2564”

4. เขียนบรรยายในหัวข้อ “100 ล้าน เพื่อพัฒนาบ้านเกิด”

5. เขียนบรรยายในหัวข้อ “ตัวฉันกับประเทศไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า”

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีเป้าหมาย มุ่งมั่นศึกษาต่อชัดเจน

3. ประพฤติดีมีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนสังคมร่วมกัน

4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ

5. สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

หลักฐานการสมัคร

1.ใบรับรองผลการศึกษา หรือ ปพ.๑ แสดงผลการเรียน(5 ภาคเรียน)เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป(ประทับตราโรงเรียน)เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ใบรับรองสถานภาพการศึกษา หรือ ปพ.๗ (ประทับตราโรงเรียน)เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงชื่อ สำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อ สำเนาถูกต้อง)

5. หลักฐานผลงาน(ถ้ามี) เกียรติบัตร,รางวัล,ตำแหน่งหรือกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมที่ได้รับหรือเข้าร่วม(ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน)

6. ภาพนักเรียนและครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน ณ ปัจจุบัน เห็นใบหน้าทุกคน (แนะนำสมาชิกทุกคนจากซ้ายไปขวา)

7. ภาพภายนอกบ้าน มุมกว้าง เห็นสภาพบ้านโดยรวม

8. ภาพภายในบ้าน บริเวณห้องโถง

9. ภาพห้องครัว

10. ภาพห้องนอน

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    เอกสารรับสมัคร  !!

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563–31 มกราคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :   damrongchaitham.com

error: Content is protected !!