Press ESC to close

มูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัคร 20 ทุนระดับปริญญาตรี ปี 2566

มูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัคร 20 ทุนระดับปริญญาตรี ปี 2566

มูลนิธิดำรงชัยธรรม ออกกำหนดการและเตรียมเปิดรับสมัคร 20 ทุนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับ ทุนการศึกษา

1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ในขณะนี้ อายุไม่เกิน 21 ปี

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. ประพฤติดี มีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนาชุมชน สังคมร่วมกัน

4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ

5. สุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

6. เป็นผู้ที่ผ่านคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา ในสถาบันรัฐบาล หรือในกำกับของรัฐบาลเท่านั้น ไม่รวมถึงภาคสมบท

7. เรียนทางไปรษณีย์ หรือหลักสูตรนานาชาติ (ณ วันที่ประกาศผลการรับทุน)

8. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องซ้ำซ้อนกับทุนการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงเงินกู้ กยศ. โดยหากได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิแล้ว ขอให้เลือกรับเพียงทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

***แนบเอกสารส่งเป็นลิงก์ google drive ทางใบสมัครออนไลน์เท่านั้น***

1. เอกสารส่วนตัว

2. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน

3. ใบรับรองสถานภาพนักเรียน

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. ภาพถ่ายบ้านและครอบครัว

7. คลิป VDO แนะนำตัวเองเเละแสดงความสามารถ ความยาวไม่เกิน 3 นาที

8. เอกสารเขียนบรรยายตามหัวข้อที่กำหนด

.

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม   :     เอกสารประกาศ  !!

หมดเขตลงทะเบียน และแก้ไขข้อมูล วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น.

error: Content is protected !!