มูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัคร 20 ทุนระดับปริญญาตรี ปี 2566

มูลนิธิดำรงชัยธรรม ออกกำหนดการและเตรียมเปิดรับสมัคร 20 ทุนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับ ทุนการศึกษา

1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ในขณะนี้ อายุไม่เกิน 21 ปี

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. ประพฤติดี มีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนาชุมชน สังคมร่วมกัน

4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ

5. สุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

6. เป็นผู้ที่ผ่านคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา ในสถาบันรัฐบาล หรือในกำกับของรัฐบาลเท่านั้น ไม่รวมถึงภาคสมบท

7. เรียนทางไปรษณีย์ หรือหลักสูตรนานาชาติ (ณ วันที่ประกาศผลการรับทุน)

8. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องซ้ำซ้อนกับทุนการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงเงินกู้ กยศ. โดยหากได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิแล้ว ขอให้เลือกรับเพียงทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

***แนบเอกสารส่งเป็นลิงก์ google drive ทางใบสมัครออนไลน์เท่านั้น***

1. เอกสารส่วนตัว

2. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน

3. ใบรับรองสถานภาพนักเรียน

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. ภาพถ่ายบ้านและครอบครัว

7. คลิป VDO แนะนำตัวเองเเละแสดงความสามารถ ความยาวไม่เกิน 3 นาที

8. เอกสารเขียนบรรยายตามหัวข้อที่กำหนด

.

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม   :     เอกสารประกาศ  !!

หมดเขตลงทะเบียน และแก้ไขข้อมูล วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น.