Press ESC to close

ทุน มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครของทุน ปี 2566

ทุน มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครของทุน ปี 2566

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานพัฒนาสังคมโดยไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ในขณะนั้น ซึ่งต่อมายกสถานะเป็นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เมื่อปี พ.ศ. 2525

โดยมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมตามกำลังความสามารถ นอกเหนือจากประกอบธุรกิจเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยส่วนรวม

สำหรับนักเรียนและนักศึกษาผู้ขอทุน

1. เข้าเว็บไซต์ www.scholarship.tiscofoundation.org

2. กรอกข้อมูลใน “หน้าแรก” ให้ครบถ้วน แล้วจึงคลิก “ต่อไป” ด้านล่าง หากให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะไม่ดำเนินการต่อ

3. กรอกข้อมูลส่วนที่เหลือได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลครอบครัว และข้อมูลทั่วไปให้ถูกต้องครบถ้วน หากให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะไม่เปลี่ยนหน้าไปยังส่วนต่อไป

4. เมื่อพร้อมส่งใบสมัครแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ยืนยันเข้าใจเงื่อนไข” ด้านล่าง

5. หลังจากนั้นจะปรากฎ pop-up “ระบบได้ส่งใบสมัครไปยังอาจารย์/หน่วยงานผู้ดูแลทุนแล้ว กรุณาติดต่ออาจารย์ผู้ดูแลทุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม อาจารย์ผู้ดูแลทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ส่งใบสมัครนี้มายังมูลนิธิฯ” ให้คลิก “Close” เพื่อเป็นการยืนยันรับทราบ และระบบจะน าท่านมาที่หน้า homepage ของเว็บไซต์มูลนิธิฯจึงจะถือว่าการ ส่งใบสมัครไปยังอาจารย์หรือหน่วยงานผู้ดูแลทุนสมบูรณ์แล้ว

6. นำเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่มูลนิธิฯกำหนดไว้ไปให้อาจารย์ผู้ดูแลทุน (ยกเว้นผู้สมัครระดับปริญญาตรี)

สำหรับนักเรียนระดับประถม 5 : ให้อาจารย์กรอกข้อมูลแทนได้เลย และจะไม่มีส่วนที่ให้บรรยายสภาพความเป็นอยู่แต่อาจารย์ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว และสภาพที่อยู่อาศัยแทนนักเรียนในส่วนแสดงความคิดเห็น ในหน้าของอาจารย์ผู้ดูแลทุน

สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา : จะมีส่วนที่ให้ upload เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองและควรแจ้งให้หน่วยงานที่ดูแลการสมัครขอทุนทราบ เพื่อดำเนินการส่งใบสมัครมายังมูลนิธิฯ ต่อไป การแนบเอกสาร ให้คลิก “Choose file” เพื่อ upload เอกสาร เอกสารแต่ละประเภท

จะสามารถแนบได้เพียงไฟล์เดียว หากมีเอกสารมากกว่า 1 อย่างที่ต้องการแนบ เช่น ใบเสร็จรับเงิน รูปภาพ เป็นต้น ให้รวมเอกสารเหล่านั้นอยู่ในไฟล์เดียวกันก่อน upload ขึ้นระบบ

รายละเอียดอื่นๆ   :    tiscofoundation.org

.

ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครขอรับ ทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566

วิธีการสมัคร (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

เขียนแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา ส่งมาทางไปรษณีย์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาได้ที่   :   www.tiscofoundation.org

(ต้องใช้แบบฟอร์มฉบับล่าสุด มุมขวาล่าง ลงวันที่ 21/6/2565 เท่านั้น)

สมัครทางออนไลน์ ได้ที่   :   www.scholarship.tiscofoundation.org

.

ขอบคุณข้อมูล    :    www.tiscofoundation.org

error: Content is protected !!