Press ESC to close

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครขอทุนสายอาชีพ ปี 2566

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครขอทุนสายอาชีพ ปี 2566

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัคร ขอทุน สายอาชีพ ประจำปี 2566 ให้นักเรียนชั้นม.3 ฐานะยากจนต้องการเรียนต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช.1 – ปวช.3

คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครขอทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

1. นักเรียนต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

2. ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่มั่นคง และมีปัจจัยฉุกเฉินของครอบครัวที่ส่งผลให้นักเรียนมีความเสี่ยงที่จะหยุดเรียนกลางคัน

3. ไม่เป็นบุตรหลานของผู้บริหาร ครู หรือพนักงานประจำ หรือผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน

4. สถานศึกษาที่นักเรียนจะศึกษาต่อ ต้องไม่เป็นสถานศึกษาสังกัดเอกชน

5.  นักเรียนที่ขอทุนจะต้องไม่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ หรือองค์กรอื่นๆ หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากมูลนิธิฯ พบว่า นักเรียนได้รับทุนอื่นด้วย จะมีการสอบถามเพื่อให้ยืนยันว่า นักเรียนจะเลือกรับทุนใด และสละสิทธิ์ทุนใด

6. สามารถขอทุนได้ 1 คนต่อครอบครัวเท่านั้น และนักเรียนที่ขอทุนจะต้องไม่มีพี่หรือน้องที่ได้รับทุนยุวพัฒน์อยู่ในปัจจุบัน

เอกสารประกอบการสมัครขอทุน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เลือกส่ง 1 อย่าง) จำนวน 1 ชุด

2. เรื่องเล่าของนักเรียนผู้ขอทุน เขียนตามความเป็นจริง ด้วยลายมือของผู้ขอทุน

3. เอกสารรับรองการเสนอชื่อนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยุวพัฒน์ และใบลงทะเบียนประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน

4. ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน จำนวน 1 ภาพ

5. ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้น ม.3 ของสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่

6. ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักเรียน

7. ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับครูผู้ให้ข้อมูล

8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารใดก็ได้) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ และเป็นบัญชีที่ผูกกับบัญชี PromptPay (อนึ่ง การส่งสำเนาบัญชีธนาคารในขั้นตอนการสมัครขอทุน ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้สมัครขอทุนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์แล้ว

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรอการพิจารณาคัดเลือกและการประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์เท่านั้น)

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครขอทุน   :    https://www.yuvabadhanafoundation.org/…/edit-comments.php

กำหนดการรับสมัครขอทุนยุวพัฒน์

สมัครขอทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ได้ที่ https://ybf.premier.co.th/scholar/index_school.php

error: Content is protected !!