Press ESC to close

รวมเนื้อหา ที่ต้องทบทวน ก่อนเปิดเทอม และเตรียมตัวสอบ

รวมเนื้อหา ที่ต้องทบทวน ก่อนเปิดเทอม และเตรียมตัวสอบ

สำหรับน้องๆ ที่กำลังขึ้นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยที่สุดของการเรียนในระดับชั้น มัธยมปลายเลยก็ว่าได้ ทั้งงานที่เยอะ ไหนจะกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีก ปีนี้ต้องเตรียมตัวให้ดีเลย ในช่วงที่ปิดเทอม หรือในช่วงต้นของการเรียน

สิ่งที่ต้องเน้นให้มากที่สุด คือการวางแผน และทบทวนเนื้อหาการเรียน เพราะถ้าหวังจะไปอ่านใกล้ๆ บอกเลยว่าไม่ทันแน่นอน และในบทความนี้ พี่ก็ได้รวบ รวมเนื้อหา ที่ควรเน้นในวิชาต่างๆ มาฝากกัน โดยพี่เอาข้อมูลอ้างอิงมาจาก ข้อมูลเนื้อหาการสอบ สนามสอบ O-NET, วิชาสามัญ และ GAT/PAT ที่ทาง สทศ. ได้ประกาศไว้ มาเป็นแนวทาง เพื่อที่น้องๆ เวลาอ่านไป จะได้เอาไปใช้ในการเตรียมสอบ ได้เลย

ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันว่าบทไหน ที่เราต้องอ่านบ้าง

เนื้อหาที่ต้องทบทวนวิชาต่างๆ

วิชาคณิตศาสตร์

1. เซต

2. ตรรกศาสตร์

3. จำนวนจริงและพหุนาม

4. ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

5. จำนวนเชิงซ้อน

6. เมทริกซ์

7. ลำดับและอนุกรม

8. เรขาคณิตวิเคราะห์

9. เวกเตอร์

10. สถิติ

11. การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น

12. หลักการนับเบื้องต้น

13. ความน่าจะเป็น

14. แคลคูลัส (เน้นหนัก บทนี้เพราะใช้ต่อยอดอีกในมหาวิทยาลัย)

.

วิชาเคมี

1. อะตอมและสมบัติของธาตุ

2. พันธะเคมี

3. โมล สารละลาย และปริมาณสัมพันธ์

4. แก๊ส

5. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

6. สมดุลเคมี

7. กรด – เบส  (เน้นหนักบทนี้ ออกเยอะ)

8. ไฟฟ้าเคมี

9. เคมีอินทรีย์  (เน้นหนักบทนี้ ใช้ต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัย)

10. พอลิเมอร์

11. ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

.

วิชาชีววิทยา

1. การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

2. การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ

3. ความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ของโลก

4. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

5. ประชากร

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

8. การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

9. การหายใจระดับเซลล์

10. การแบ่งเซลล์

11. ระบบภูมิคุ้มกัน

12. ระบบย่อยอาหาร

13. ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ าเหลือง

14. ระบบขับถ่าย

15. ระบบหายใจ

16. ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก

17. ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

18. ระบบต่อมไร้ท่อ

19. การเคลื่อนที่

20. พฤติกรรมของสัตว์

21. เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช

22. การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ าของพืช และการล าเลียงของพืช

23. การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช

24. การสืบพันธุ์ของพืชดอก

25. การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

26. สมบัติและหน้าที่สารพันธุกรรม

27. ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม

28. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

29. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

30. เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

31. การศึกษาและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ

32. พันธุศาสตร์ประชากร

33. ความหลากหลายทางชีวภาพ

34. อนุกรมวิธาน

** เยอะหัวข้อ แต่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งนั้น

.

วิชาฟิสิกส์

1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

2. การเคลื่อนที่แนวตรง

3. แรงและกฎการเคลื่อนที่

4. สมดุลกลของวัตถุ

5. งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล

6. โมเมนตัมและการชน

7. การเคลื่อนที่แนวโค้ง

8. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย

9. คลื่น

10. เสียง

11. แสง

12. ไฟฟ้าสถิต

13. ไฟฟ้ากระแส

14. แม่เหล็กและไฟฟ้า

15. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

16. ความร้อนและแก๊ส

17. ของแข็งและของไหล

18. ฟิสิกส์อะตอม

19. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

.

วิชาภาษาอังกฤษ

1. Tense

2. Participle

3. Parallelism

4. If-Clause

5. Verb and Subject Agreement

6. Passive

7. Relative Clause

8. Word order

9. Connectors

.

วิชาสังคมศึกษา

1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม

3. เศรษฐศาสตร์

4. ประวัติศาสตร์

5. ภูมิศาสตร์

.

วิชาภาษาไทย

1. การอ่าน การเขียน การฟังและการพูด

2. หลักการใช้ภาษาไทย

3. วรรณคดี และ วรรณกรรม

.

** อย่าลืมทบทวนเนื้อหาเหล่านี้กันด้วยนะจ้ะน้องๆ

ขอบคุณข้อมูล    :   facebook.com/OpenDurian , niets.or.th/uploads/editor/files/9_Subject/ผังการสร้างข้อสอบวิชาสามัญ64.pdf , niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/5%20ผัง%20O-NET%20วิทย์%20ม.6%2063.pdf

error: Content is protected !!