Press ESC to close

รวม 10 สาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยอดฮิต ที่น่าเรียน สำหรับน้องๆ

รวม 10 สาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยอดฮิต ที่น่าเรียน สำหรับน้องๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะยอดฮิตสำหรับน้องๆ ในปัจจุบัน และมีสาขาวิชาให้เลือกมากมาย โดยในบทความนี้ พี่ก็มี 10 สาขาวิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาแนะนำกัน ใครที่เรียนในคณะนี้ มาลองดูกันดีกว่า

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เรียนในเรื่องของการ ออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งหมด

สามารถประกอบอาชีพ อะไรได้บ้าง

วิศวกรไฟฟ้า เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือดูระบบไฟฟ้าในโรงงานต่าง ๆ ฯลฯ

วิศวกรโรงงาน เช่น ควบคุมการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

วิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

วิศวกรที่ปรึกษา เป็นต้น

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เรียนในเรื่องของการ ออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล ยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ เครื่องกล ทั้งหมด

สามารถประกอบอาชีพ อะไรได้บ้าง

วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา สุขาภิบาล ดับเพลิง ในอาคาร ฯลฯ

วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบทางเครื่องกลในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม

วิศวกรวางโครงการ/บริหารโครงการ

วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกลและออกแบบผลิตภัณฑ์

วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก เป็นต้น

3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เรียนในเรื่องของการ ออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง และการก่อสร้างอาคาร เป็นต้น

สามารถประกอบอาชีพ อะไรได้บ้าง

วิศวกรโยธา

ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกร

ที่ปรึกษาโครงการ งานก่อสร้าง เป็นต้น

4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

เรียนในเรื่องของการ ออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมบำรุง วางแผน และจัดการ กระบวนการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

สามารถประกอบอาชีพ อะไรได้บ้าง

นักพัฒนาวางแผนพัฒนา-ควบคุม

วิศวกรด้านการผลิต / วิศวกรโรงงาน

วิศวกรรักษาความปลอดภัย

วิศวกรด้านการบำรุงรักษา

วิศวกรวางระบบ

วิศวกรโครงการ

5. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เรียนในเรื่องของการ ออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมบำรุง และจัดการ เกี่ยวกับโครงข่าย ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สามารถประกอบอาชีพ อะไรได้บ้าง

วิศวกรคอมพิวเตอร์

วิศวกรเครือข่าย

นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์

นักพัฒนาโปรแกรม / โปรแกรมเมอร์

นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

6. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

การเรียนของ วิศวกรรมในสาขานี้ จะคล้ายๆกับวิศวกรรมเครื่องกล แต่จะเรียนในส่วนของเครื่องบินและ การจัดการ เป็นหลัก เป็นต้น

สามารถประกอบอาชีพ อะไรได้บ้าง

วิศวกรควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท ดาวมเทียม ฯลฯ

วิศวกรควบคุมการโคจรและสถานีดาวเทียม

วิศวกรด้านการจัดการธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เช่น สายการบิน ท่าอากาศยาน การจัดการ โลจิสติกส์ ฯลฯ

7. สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

การเรียนของ วิศวกรรมในสาขานี้ จะเน้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

สามารถประกอบอาชีพ อะไรได้บ้าง

ทำงานด้านบริหารความเสี่ยง

ทำงานด้านนโยบายสินเชื่อ

ทำงานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์

ทำงานด้านการลงทุน

ทำงานด้านการประกันภัย

8. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

การเรียนของ วิศวกรรมในสาขานี้จะเรียนในเรื่องของการออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน

สามารถประกอบอาชีพ อะไรได้บ้าง

วิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรชีวการแพทย์ประจำโรงพยาบาลง

นักการตลาดด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

วิศวกรชีวการแพทย์ให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ (ชั้นสูง)

9. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การเรียนของ วิศวกรรมในสาขานี้จะเรียนในเรื่องของการพัฒนา เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ น้ำ อากาศ และพื้นดินมีสุขภาพที่ดี ของมนุษย์

สามารถประกอบอาชีพ อะไรได้บ้าง

หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมชลประทาน เป็นต้น

หน่วยงานเอกชน เช่น โรงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดของเสีย ทำงานด้านวางแผนและออกแบบระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปา การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย งานด้านการควบคุมการก่อสร้างติดตั้งระบบจ่ายน้ำประปา

10. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

การเรียนของ วิศวกรรมในสาขานี้จะเรียนคล้ายๆ กับวิศวกรรมไฟฟ้า แต่จะเน้นในเรื่องของพลังงานทดแทนและการคิดค้นพลังงานสะอาดที่มากกว่า

สามารถประกอบอาชีพ อะไรได้บ้าง

วิศวกรพลังงาน / วิศวกรไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม

นักวิจัยด้านพลังงาน

ผู้รับผิดชอบ / ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบด้านพลังงาน

วิศวกรที่ปรึกษาด้านพลังงาน

.

ขอบคุณข้อมูล     :  campus.campus-star.com/jobs/87970

error: Content is protected !!