Press ESC to close

ระเบียบการเต็ม รอบที่ 3 Admission 1 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ. ) ปี 64

ระเบียบการเต็ม รอบที่ 3 Admission 1 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ. ) ปี 64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ. ) ได้เปิดรับสมัคร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

ในโครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564

โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม และหรือผลคะแนนสอบตามที่ คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด ส าหรับผลคะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้

1. ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) และหรือ ผลคะแนนความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และหรือผลคะแนนความถนัดทาง วิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT)

ตามที่คณะ/วิทยาลัย/ สาขาวิชากำหนด โดยผลคะแนนสอบ GAT/PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ) ดังนี้

1.1 ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และหรือ ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม 2564

1.2 ผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี(นับจากวันสอบ)

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใช้ผลคะแนนและยึดความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโปรแกรม หรือสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPA) ตามที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด

2. ต้องมีคะแนนครบถ้วนทุกวิชาที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนดในการพิจารณาของแต่ละสาขาวิชาสำหรับผลคะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้

ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) และหรือ

ผลคะแนนความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และหรือผลคะแนนความถนัดทาง วิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT)ตามที่คณะ/วิทยาลัย/ สาขาวิชากำหนด โดยผลคะแนนสอบ GAT/PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี(นับจากวันสอบ) ดังนี้

ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และหรือ ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม 2564

ผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี(นับจากวันสอบ) ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2564 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา [Thai university Central Admission System (TCAS)]

ทปอ.กำหนดให้ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า ใช้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

คะแนน O-NET รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ แทนคะแนนวิชาสามัญ รหัสวิชา 89 คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

คะแนน O-NET รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ แทนคะแนนวิชาสามัญ รหัสวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ส่วนบุคคลที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษา 2563

ให้ดำเนินการสมัครสอบวิชาสามัญ รหัสวิชา 89 คณิศาสตร์ 2 (พื้นฐาน) และรหัสวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ตามช่วงเวลาที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. กำหนด

** รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถดูได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

.

2. คณะที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

4. วิทยาลัยนานาชาติ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

5. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

8. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

10. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

11. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

12. คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

.

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารระเบียบการ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    07 – 15 พ.ค. 64

3. การรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์   :    student.mytcas.com

สมัครกี่อันดับก็ได้ เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ

1. อันดับที่ 1 = 150 บาท

2. อันดับที่ 2 – 4 อันดับละ 50 บาท

3. อันดับที่ 5 – 10 อันดับละ 100 บาท

** เลือกสมัครได้ 2 รูปแบบคละกันได้ หรือ เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ หรือจะคณะเดียวกัน สาขาเดียวกัน เลือกทั้ง 2 รูปแบบก็ได้

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.kmutnb.ac.th

error: Content is protected !!