Press ESC to close

ระเบียบการคัดเลือกรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ม.มหาสารคาม (มมส) ปี 63

ระเบียบการคัดเลือกรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ม.มหาสารคาม (มมส) ปี 63

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้ดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ

(1) นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6

(2) นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค และ

(3) สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุกแห่งจะเข้าระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียนในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนแผนการรับเข้าศึกษา ระบบปกติ จำนวน 10,934 คน ระบบเทียบเข้า 630 คนและระบบต่อเนื่อง จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 11,624 คน โดยแบ่งการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็น 4 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน จำนวน 3,699 คน

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา หรือสอบปฏิบัติ) จำนวน 4,487 คน

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน จำนวน 1,335 คน

และรอบที่ 4 การรับแบบ Admission จำนวน 1,413 คน

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เข้าใจก่อนดำเนินการสมัคร มหาวิทยาลัยมหาสารคามหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียน นักศึกษา จะได้ใช้โอกาสในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติอย่างสูงสุด

 

ระเบียบการรับสมัคร มมส      :      เอกสาร !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.msu.ac.th

 

error: Content is protected !!