Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาต่างๆ รอบ รับตรงอิสระ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 64

ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาต่างๆ รอบ รับตรงอิสระ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 64

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. สาขาวิชารังสีเทคนิค

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี

.

1. สาขาวิชารังสีเทคนิค

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

2. มี GPAX ตามรอบที่สมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากผลคะแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ และ สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารการรับสมัคร  !!

สำรอง     :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   4 ม.ค. – 9 มิ.ย. 64 ( รอบ 1 -4 )

.

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์

2. รอบที่ 4 ต้องมี GPAX 2.75 ขึ้นไป

3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที่คณะกำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารการรับสมัคร  !!

สำรอง     :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   ถึง 4 มิ.ย. 64 ( รอบ 4 )

.

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย ตามที่รอบการสมัครกำหนด

2. ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมี GPA วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

รอบที่ 1 และ 4

พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน และ เขียนเรียงความภาษาไทยความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ หรือภาษาอังกฤษ ยาวประมาณ 300 คำ หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ”

เกณฑ์การพิจารณา   :   สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   ถึง 10 มิ.ย. 64 ( รอบ 4 )

.

ขอบคุณข้อมูล     :   pccms.ac.th

error: Content is protected !!