Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รับตรง รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปี 2564

เกณฑ์การคัดเลือก รับตรง รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปี 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการเพื่อคัดเลือกประเมินสมรรถนะด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ของโรงเรียนต่างๆทั้ง 20 จังหวัด ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับตรง แบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคุณสมบัติการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ในโรงเรียน/วิทยาลัยต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น กรณีที่ไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฏหมาย

2. ผู้สมัครจะต้องสมัครประเมินสมรรถนะหลักด้านต่างๆหรือ สมรรถนะความถนัดเฉพาะด้าน ในบางสาขา และเป็นผู้ที่ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดไว้

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและโรงเรียนเห็นว่ามีคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษา

4. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา

5. กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะไม่พิจารณา ผลการคัดเลือกฯเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการสมัคร (รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

การสมัครประเมินสมรรถนะ (ไม่สมัคร ไปสมัครรอบนี้ไม่ได้นะจ้ะ)

สมัครเลือกรายวิชาที่จะสอบ (20 – 29 พฤศจิกายน 2563)

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขา ให้เรียบร้อยก่อนที่จะสมัคร

2. สมัครด้วยตนเองในระบบโดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ internet โดยเข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th เพื่อป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น (วันที่ 20 – 29 พฤศจิกายน 2563)

3. เลือกรายวิชาประเมินสมรรถนะ ได้ตามที่ต้องการและ/หรือตามที่คณะ/สาขาวิชาที่กำหนดให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการกดยืนยันการสมัคร

4. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการชำระเงิน และผู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครและข้อมูลส่วนตัว ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th

5. กรณีผู้สมัครยืนยันการสมัคร และได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ ให้เข้าระบบเพื่อทำรายการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ พร้อมชำระเงินค่าเปลี่ยนแปลง 100.-บาท

6. หากผู้สมัครประสงค์ จะเพิ่มรายวิชาประเมินสมรรถนะให้ปฏิบัติ ดังนี้

6.1 กรณีผู้สมัคยืนยันการสมัครและได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว สามารถพิ่มรายวิชาประเมินสมรรถนะที่ต้องการ พร้อมชำระเงินค่าสมัครเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม

6.2 กรณีที่ผู้สมัครได้ทำการสมัครแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร หากต้องการสมัครรายวิชาประเมินสมรรถนะเพิ่ม ให้ชำระเงินค่าสมัครครั้งแรกก่อน จึงจะสามารถสมัครเพิ่มเติมได้

สมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา (6 – 11 เมษายน 2564)

**ต้องสอบประเมินสมรรถนะ ด้วยนะ

1.ตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา ให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัคร

2.สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ internet โดยเข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th เพื่อป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน

**รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม  ดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยจ้า

ระเบียบการและเกณฑ์การคัดเลือก   :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :      ลิงก์เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล     :    admissions.kku.ac.th/quota64

error: Content is protected !!