Press ESC to close

รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ 4 (Direct Admission) ปี 2564

รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ 4 (Direct Admission) ปี 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้รูปแบบการรับสมัครแบบ TCAS รอบ 4 Direct Admission หรือ รับตรง อิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด และโครงการที่รับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง และโลกสัมพันธ์ศึกษา คณะรัฐศาสตร์

** อัพเดต หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม    :    ลิงก์พาไป  !!

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ในไทยหรือต่างประเทศ และต้องมี GPAX ตามที่กำหนด

2. มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ผลการทดสอบ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้ผลคะแนนย้อนหลัง ไม่เกิน 2 ปี

.

การพิจารณาคัดเลือก   :    สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์

ระเบียบการรับสมัคร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์     :     เอกสารการรับสมัคร  !!

2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง และโลกสัมพันธ์ศึกษา คณะรัฐศาสตร์     :     เอกสารการรับสมัคร  !!

.

กำหนดการรับสมัคร     :    27 พ.ค. –   4 มิ.ย.  2564

ขอบคุณข้อมูล     :     atc.chula.ac.th/TCAS/TCAS4

error: Content is protected !!