Press ESC to close

รับตรง ม.กรุงเทพธนบุรี คณะทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 ประจำปี 2564

รับตรง ม.กรุงเทพธนบุรี คณะทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 ประจำปี 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รับตรง รอบที่ 3 โดยมีรายละเอียด การรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ (สทศ.) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ

4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 และเทียบโอนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปได้

จำนวนที่รับสมัคร

1. วุฒิ ม. 6 จำนวนรับ 25 คน

2. วุฒิปริญญาตรี จำนวนรับ 15 คน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

จะใช้วิธีการคัดเลือก โดย สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

.

ข้อมูลการรับสมัคร เพิ่มเติม    :    ลิงก์พาไป  !!

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 5,100,000 บาท (850,000 บาทต่อปี) โดยแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 425,000 บาท

2. ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ประมาณ 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)

กำหนดการรับสมัคร    :  21 เม.ย. – 15 มิ.ย. 64

ขอบคุณข้อมูล    :    btudental.com/admission-1

error: Content is protected !!