Press ESC to close

รับตรง TCAS 64 มหาวิทยาลัย นเรศวร รอบที่ 1 Portfolio ปี 2564

รับตรง TCAS 64 มหาวิทยาลัย นเรศวร รอบที่ 1 Portfolio ปี 2564

มหาวิทยาลัย นเรศวร ได้ออกกำหนดการและโครงการที่เปิดรับสมัคร รับตรง ผ่านระบบ TCAS  รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร และโครงการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

3. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

4. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม(โครงการลูกพระฆเนศ)

5. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ดนตรี

6. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา

7. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์

8. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม

9. โครงการทายาทผู้ประกอบการ

10. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(สอวน.)

11. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)

12. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

13. โครงการทายาทเกษตรกร

14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร

16. โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่

17. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)

18. โครงการช้างศึกพระนเรศวร

19. โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว

20. โครงการ Law for Languages

21. โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร

22. โครงการพิเศษสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

23. โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

24. โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่

25. โครงการกระจายนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกสู่ภูมิภาค

26. โครงการพิเศษสำหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์

27. โครงการรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ

28. โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร

.

จำนวนรับรวมทุกรอบ 9,113 คน

รอบที่ 1 Portfolio 2,375 คน

รอบที่ 2 โควตา 3,147 คน

รอบที่ 3 Admission I 2,059 คน

รอบที่ 3 Admission II 1,532 คน

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :      เอกสารรับสมัคร   !!

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.nu.ac.th

error: Content is protected !!