Press ESC to close

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ปี 2564

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ปี 2564

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ออกประกาศ รับตรง เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทการคัดเลือก สอบตรง ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและสิ่งแวดล้อม

2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6  หรือสำเร็จการศึกษา ปวช. / ปวส. หรือ เทียบเท่า

2. ต้องมี GPAX และแผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความถนัดเฉพาะสาขาวิชา

2. สอบสัมภาษณ์

ระเบียบการรับสมัคร    :   เอกสาร  !!

สมัครเรียน   :     ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   01 เม.ย. – 14 พ.ค. 64

.

ขอบคุณข้อมูล    :   sa.pit.ac.th

error: Content is protected !!